0 5524 4633-4 0 5525 1684, 0 5524 5096  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก        
Phitsanulok Provincial Education Office    
           
คณะกรรมการ กศจ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.พิษณุโลก) ประกอบด้วย
  นายศุภชัย     เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
  นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค ๑๗ รองประธานกรรมการ
  นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้แทน สพฐ. กรรมการ
  นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้แทน สอศ. กรรมการ
   นายพิษณุ   ตุลสุข ผู้แทน กคศ. กรรมการ
  นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้แทน สช. กรรมการ
  ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน ผู้แทน สกอ. กรรมการ
  นายนรา เหล่าวิชยา ผู้แทน กศน. กรรมการ
  ร้อยเอกอุบล     พุทธรักษ์ ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการ
๑๐   นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการ
๑๑   นายประดุง    คงสวัสดิ์ ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น กรรมการ
๑๒   นางภารณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น กรรมการ
๑๓   ศาสตราจารย์รัตนะ    บัวสนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๔   รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๕    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๖   นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก กรรมการ
๑๗   ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๑๘   นายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๑๙   นายบุญเรือง แตงก่อ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๒๐   นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๒๑   นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๒๒   นายประพฤทธิ์   สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ

นายประพฤทธิ์ สุขใย
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก


นายลือชัย ชูนาคา
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลิงค์ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ


 
ลิงค์เว็บไซต์